Regulamin wjazdu

REGULAMIN WJAZDU POJAZDÓW MECHANICZNYCH NA TEREN R.O.D. „POD HERBEM„ W PIOTRKOWIE TRYB.

Dopuszcza się ruch pojazdów mechanicznych po terenie ROD „Pod Herbem” przy zachowaniu poniższych zasad:
 1. Na terenie ROD obowiązują zasady określone w ustawie „Prawo o ruchu Drogowym” - dopuszczalna prędkość pojazdów wynosi 20km/h.
 2. Zabrania się bezwzględnego wjazdu w okresie zmniejszonej nośności alejek ogrodowych w celu uniknięcia ich dewastacji.
 3. Dopuszcza się wjazd na teren Ogrodu pojazdów mechanicznych w celu:
  • dowożenia do działki osób niepełnosprawnych – zgodnie z regulaminem § 70 pkt 1, 2, 3, 4.
   Dopuszcza się wjazd pojazdów mechanicznych dowożących do działki: nawozy, materiały budowlane na zasadach przez ustalonych przez Zarząd ROD. Zasady te mogą określić trasy dojazdu, maksymalną łączną masę pojazdu wraz z ładunkiem ( regulamin § 69 ). Powyższe ograniczenia nie dotyczą:
   • pojazdów Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego, Energetycznego i Wodociągów wykonujących prace w Ogrodzie.
   • członków Zarządu ROD w przypadku interwencji.
 4. Czas wjazdu na teren Ogrodu należy ograniczyć do czasu wyładunku i załadunku. Powyższa zasada nie dotyczy osób o ograniczonej zdolności ruchowej potwierdzonej zaświadczeniem wydanym przez organ upoważniony do wydawania takich zaświadczeń.
 5. Masa całkowita pojazdu mechanicznego poruszającego się po alejkach na terenie ROD nie może przekraczać 1,3 tony na oś. Powyższa zasada dotyczy również przyczep.
 6. Zabrania się poruszania się pojazdów na gąsiennicach.
 7. Na wniosek właściciela działki Zarząd przekazuje za pokwitowaniem klucz od bramy wjazdowej, po uiszczeniu rzeczywistych kosztów związanych z zakupem kłódki lub dorobieniu klucza lub kluczy.
 8. Osoba wjeżdżająca lub wyjeżdżająca z terenu Ogrodu jest zobowiązana każdorazowo zamknąć za sobą bramę wjazdową.
 9. Za powstałe zniszczenia w alejce lub na innej działce przez pojazd odpowiedzialna jest osoba korzystająca z wjazdu i ponosi konsekwencje finansowe za powstałe szkody lub dokonuje naprawy we własnym zakresie.
 10. Pojazdy można parkować w wyznaczonych miejscach tj. parking przy Domu Działkowca oraz przed wejściem od ul. Łódzkiej i Gęsiej na terenie utwardzonym.
 11. Zabrania się na terenie ROD jak również w miejscach o których mowa w punkcie 10 sprzątania oraz naprawy wszelkich pojazdów mechanicznych.
 12. Zarząd ROD ma prawo sprawdzać zasadność wjazdu na działkę. W przypadku stwierdzenia nie stosowania się do niniejszego regulaminu może zastosować karę porządkową.


Zarząd

Pobierz treść ogłoszenia.

Powrót