Regulamin wjazdu - projekt

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Pod Herbem" przedstawia projekt regulaminu wjazdu na terene ROD i prosi o uwagi.

REGULAMIN WJAZDU NA TEREN R O D "POD HERBEM" W PIOTRKOWIE TRYB. POJAZDÓW MECHANICZNYCH
Ustalenia ogólne:
 1. Zabrania się bezwzględnie wjazdu w okresie zmniejszenia nośności alejek ogrodowych w celu uniknięcia ich dewastacji.
 2. Dopuszcza się wjazd na teren ogrodu pojazdów mechanicznych: dowożących do działki nawozy, materiały budowlane itp. w okresie od 1 maja do 30 września w każdy czwartek w godz. od 15.00 do 20.00.
 3. W okresie od 1 października do 30 kwietnia bramy wjazdowe na teren ROD Pod Herbem będą zamknięte ze względu na opady atmosferyczne powodujące uwodnienie alejek.

Ustalenia szczegółowe:

 1. Zabrania się bez zgody Zarządu R O D wjeżdżania na teren działek i poruszania się po nich pojazdami mechanicznymi (samochody osobowe, ciężarowe, motocykle o pojemności powyżej 50 cm.)
 2. Wjazd na teren działek w innym terminie w wyjątkowych przypadkach może nastąpić za zgodą Gospodarza ogrodu po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny wjazdu i wyjazdu. Dopuszczalna masa pojazdu poruszającego się po działkach nie większa od 2,5 tony.
 3. W przypadku konieczności dojazdu na teren działki osoby niepełnosprawnej można uzyskać stałe zezwolenie na wjazd wydane przez Zarząd na podstawie odpowiednich zaświadczeń o niepełnosprawności fizycznej, przewlekłej chorobie itp. Osoby, którym Zarząd przyzna prawo wjazdu na teren ogrodu (wyda zezwolenie) wyznaczoną bramą ponoszą koszty:
  • zakupienia kłódki, zamka i klucza w wysokości kosztów rzeczywistych,
  • wydania przepustki na wjazd w kwocie 5,00 zł,
  • koszty ponownego zakupu kłódki i klucza w przypadku zniszczenia, uszkodzenia przez osoby nieznane lub stwierdzenia, że klucz został udostępniony osobie nieupoważnionej,
  Osoba otrzymująca zezwolenie zobowiązana jest do złożenia oświadczenia, że nie będzie udostępniała klucza od bramy wjazdowej osobom nieupoważnionym. W przypadku stwierdzenia że klucz został udostępniony osobie nieupoważnionej, osoba posiadająca zezwolenie traci je w tym momencie. Osoba posiadająca zezwolenie na wjazd na teren Ogrodu zobowiązana jest umieścić je w widocznym miejscu na pojeździe. Wjeżdżając i wyjeżdżając z terenu Ogrodu jest zobowiązana każdorazowo zamknąć za sobą bramę wjazdową oraz parkowania pojazdu na terenie własnej działki (poza alejkami).
 4. Korzystanie z zezwolenie o którym mowa w punkcie 3 dotyczy wyłącznie dowiezienia osoby na działkę której jest właścicielem pod opieką osoby sprawnej (opiekuna).
 5. Na alejkach rozdzielających indywidualne działki zakazuje się parkowania pojazdów, cofania, wykonywania innych manewrów.
 6. Za powstałe zniszczenia w alejce lub na innej działce przez pojazd odpowiedzialna jest osoba korzystająca z wjazdu i ponosi konsekwencje finansowe za powstałe szkody lub dokonuje naprawy we własnym zakresie.
 7. Alejami przejazdowymi na teren działek są alejki:
  • od ul. Brzeźnickiej do ul. Gęsiej alejka nr D D1;
  • od ul. Łódzkiej wzdłuż rowu do drogi przeciwpożarowej alejka nr A Z;
  • od ul. Brzeźnickiej do ul. Gęsiej alejka nr E E1;
  W szczególnych przypadkach drogę przeciwpożarową można wykorzystywać jako aleję przejazdową. Po alejach przejazdowych mogą poruszać się pojazdy o łącznej masie 2,5 tony.
 8. Pojazdy można parkować w wyznaczonych miejscach to jest parking przy domu działkowca, przed wejściami od ul. Łódzkiej teren utwardzony i od ul .Gęsiej.
 9. Klucze od bram wjazdowych znajdują się u gospodarza działek; zamiar skorzystania z wjazdu należy zgłosić co najmniej dwa dni wcześniej przed planowanym wjazdem.
 10. Zabrania się na terenie R O D jak również w miejscach o , których mowa w punkcie 5 i 8 mycia, sprzątania oraz naprawy wszelkich pojazdów mechanicznych.
 11. Alejkami na terenie R O D mogą poruszać się pojazdy członków Zarządu w przypadku interwencji, kontroli i innych czynności funkcyjnych.
 12. Za nie stosowanie się do niniejszego regulaminu będą stosowane kary porządkowe.
 13. Regulamin zostanie przedstawiony do zatwierdzenia przez walne zebrania R O D.

Zarząd

PROSI SIĘ O ZGŁASZANIE UWAG i PROPOZYCJI DO PRZEDSTAWIONEGO PROJEKTU REGULAMINU - do członków Zarządu.
Piotrków Tryb. 22 styczeń 2015 r.

Pobierz projekt regulaminu.

Powrót